آیا برای مرخصی استعلاجی کمتر از 10 روز نیاز به تایید شورای پزشکی است ؟

 آیا پس از استفاده از ۶۰ روز مرخصی استعلاجی با تایید کمیسیون پزشکی، برای مرخصی های کمتر از ۲۰ روز نیاز به تایید شورای پزشکی است؟

بله طبق قانون تامین اجتماعی در صورتی که ۶۰ روز مرخصی استعلاجی شما توسط پزشک معتمد یا شورای پزشکی تایید شده باشد برای بررسی مابقی استراحت‌های پزشکی صرفاً شورای پزشکی صلاحیت دارد. یعنی دیگر پزشک معتمد تایید نمی‌کند و صرفاً شورای پزشکی استراحت‌های پزشکی بالای ۶۰ روز در سال را بررسی می کنند.


جدیدتر قدیمی تر