آیا برادر می تواند خواهر و برادر خود را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد؟

 آیا بیمه شده اجباری تامین اجتماعی میتواند خواهر و  برادر خود را به دلیل فوت پدرشان تحت پوشش بیمه خود قرار دهد؟

قانون برادر نمی‌تواند خواهر و برادر خود را تحت کفالت خود قرار دهد. تنها استثنایی که در این زمینه وجود دارد این است که در صورتی که وی از کار بیکار شود می‌تواند طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون بیمه بیکاری تا زمانی که از بیمه بیکاری استفاده کند آن دو را تحت پوشش خود قرار دهد یعنی به ازای هر کدام از آنها ۱۰ درصد حقوق بیمه بیکاری وی افزایش پیدا می‌کند و همین که می‌تواند برای آنها دفترچه درمانی بگیرد به شرطی که شرایط عمومی را داشته باشد یعنی خواهر ازدواج نکرده باشد و شاغل هم نباشد و برادر هم زیر ۱۸ سال باشد و یا از کار افتاده کلی باشد.


جدیدتر قدیمی تر