نحوه اعلام تعطیلی کارگاه به تامین اجتماعی

 کارگاه رو می خواستیم تعطیل کنیم. نحوه اعلام تعطیلی کارگاه به تامین اجتماعی چگونه است ؟

ابتدا باید نامه‌ای در زمینه تعطیلی کارگاه در محل کار تهیه کرده و شماره کنید. سپس نامه را به شعبه بیمه تحویل داده و در دبیرخانه شعبه و از طریق اتوماسیون اداری ثبت کنید. هم نامه ثبت شده را به واحد درآمد شعبه بیمه ارائه دهید و هم به صورت حضوری به صورت حضوری به واحد درآمد مراجعه کرده و تعطیلی کارگاه را اعلام کنید. در هر ماهی که کارگاه تعطیل شده است حق بیمه را تا روز تعطیلی کارگاه پرداخت کنید و از ماه بعد لیست بیمه دیگر رد نکنید. آقای بعد از سامانه تامین اجتماعی بررسی کنید که تعطیلی کارگاه توسط تامین اجتماعی تایید شده باشد ا از جریمه‌های احتمالی جلوگیری شود.


جدیدتر قدیمی تر