درخواست ازکارافتادگی به علت تعویض مفصل

 سلام. کوتاهی پای من مادرزادی نیست. لگن من از هردو طرف باید تعویض مفصل بشه. من بیکارم و هیچ جا مشغول به کارنیستم خانه نشینم. پس با این وضعیت تا۲۰سال باید بیمه راواریزکنم ؟ به نظر شما عمل تعویض مفصل دوطرفه انجام بدم بازم نمیتونم از کار افتاده بشم ...ممنونم از شما؟ بیمه من هم از طرف بهزیستی شدم و خودم میریزم وهیچ جا مشغول کار نیستم؟ 

به نظر من عمل تعویض مفصل دو طرفه انجام دهید می توانید ازکارافتاده شوید. این تنها راهی است که دارید. البته به شرطی که از بین رفتن مفصل هایتان را مربوط به دوران قبل از بیمه پردازی تشخیص ندهند.


جدیدتر قدیمی تر