درخواست ازکارافتادگی به علت دیالیز و پیوند کلیه

 سلام من دوسال دیالیز بودم و سه سال پیوند کردم. گواهی دکتر معتبر دارم که قادر به کار نیستم. ۱۰ سال بیمه کشاورزی دارم. از کارافتادگی کامل شامل من می‌شود؟ ممنون؟ 

بر حسب شرایط بیماری و تشخیص کمیسیون بین ۵۰ تا ۶۶ درصد تعلق می‌گیرد که شما باید ۶۶ را بگیرید. اولاً آزمایش‌هایی انجام می‌دهید و بر اساس آن آزمایش‌ها کمیسیون پزشکی نظر می‌دهد. سابقه بیمه پردازی تان هم خیلی مهم است و اینکه پیوسته باشد. در حقیقت وضعیت پیوندتان بسیار تاثیرگذار است.


نظرات