دیه شکستگی بینی در سال 1403

سلام! در پرونده پزشکی قانونی برای طرفم که بینی اش شکسته زده ۱۰درصدشکستی بینی.یعنی تقریبا چند میشه؟ البته این طرفمون به خاطر فحاشی به همسرم کتک خورده و ما هم ازش شکایت کردیم.آیا این موضوع تاثیری بر مبلغ دیه اش داره؟

120 میلیون تومان می شود. مبلغ دیه ارتباطی به فحاشی ندارد. بابت دیه جداگانه باید شکایت کنید.

نظرات