بیمه توسعه در چه سالی ورشکست شد؟

 احمد : بیمه توسعه از چه سالی ورشکسته شد؟ و سال ۹۳ آیا بیمه توسعه در حسابش پول داشته است ؟ گروهی اعتقاد دارند این بیمه ورشکست شد و گروهی اعتقاد دارند این بیمه ورشکست نشد و صرفا نتوانست املاک مسکونی اش رابه پول تبدیل کند . از حساب بیمه توسعه بنده خبر ندارم . 

نظرات