آیا به کارگاه خانوادگی مشاغل سخت و زیان آور تعلق می گیرد؟

 سلام! اینجانب در کارگاه نانوایی کار می کنم و شغلم شاطری هست. کارگاه نانوایی به نام مادرم می باشد و همچنین من مباشر مادرم در نانوایی هستم. در این کارگاه من و یکی از برادرانم کار می کنیم  آیا کارگاه ما خانوادگی است ؟ با توجه به  اینکه شغل شاطری جزء مشاغل سخت میباشد آیا اینجانب می توانم از شغل سخت وزیان آور استفاده کنم و برای بازنشستگی اقدام کنم ؟ باتوجه به اینکه  همیشه از کارگاه نانوایی بازرسی شده است وتمام مقررات در این خصوص را رعایت کردم آیا باز کارگاه ما خانوادگی محسوب می شود؟سن من 45ساله و18سال شاطری و2سال خدمت سربازی و1سال نان دراری را دارم. خواهشمندم با توجه به این سابقه آیا می توان درخواست بازنشستگی را بدهم. امیدوارم زودتر جواب سوالم را بدهید؟

باسلام! کارگاه شما خانوادگی محسوب می‌شود چون کارفرما مادرتان است و خودتان و برادر تان در این کارگاه کار میکنید و فرد غریبه وجود ندارد بنابراین نمی توانید درخواست بررسی مشاغل سخت و زیان آور دهید. تامین اجتماعی قطعا رد می کند.


جدیدتر قدیمی تر