هزینه بیمه حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی

 ضوابط و مقررات مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد را توضیح دهید؟ 

1- صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد به‌ افرادي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ براي‌ انجام‌ حرفه‌ و شغل‌ مورد نظر با داشتن‌ كارگر (كارفرما) يا خود به‌ تنهايي‌ (خويش‌فرما) به‌ كار اشتغال‌ داشته‌ و مشمول‌ هیچ نظام بیمه‏ای نباشند.

2- یه مشاغلی که تاکنون بیمه نشده‏اند مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد می‏باشند و انعقاد قرارداد با متقاضیان به جز افرادی که قسمتی و یا کل حق بیمه آنان توسط مراجع ذیربط پرداخت می گردد بر اساس اظهارات متقاضی صورت می پذیرد.

3-  متقاضیانی که سن آنان در تاریخ انعقاد قرارداد بین 18 تا 50 سال تمام باشد در صورت تمایل می توانند با رعایت سایر شرایط مقرر نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اقدام نمایند.
- آن گروه از متقاضیانی که در تاریخ انعقاد قرارداد بیش از 50 سال سن دارند، شرط انعقاد قرارداد آنان منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مذکور خواهد بود.
-  کلیه متقاضیانی که حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشند، از اعمال شرط سنی مقرر معاف خواهند بود.
- کلیه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد که یکبار در اجرای مقررات مربوطه قرارداد تنظیم و حق بیمه پرداخت نموده باشند، حداکثر تا دو مرتبه دیگر مجاز می‌باشند بدون رعایت شرط سنی و با رعایت سایر مقررات ، قرارداد مجدد تنظیم نمایند.

تعهدات بيمه اي و نرخ‏هاي پرداخت حق بيمه به شرح ذیل می باشد:
الف ) بيمه بازنشستگي و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ حق بيمه 14% (12 % سهم بيمه شده + 2% سهم دولت).
ب ) بيمه بازنشستگي و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ حق بيمه 16% (14% سهم بيمه شده + 2% سهم دولت).
ج ) بيمه بازنشستگي، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بيمه 20% (18% سهم بيمه شده + 2% سهم دولت).

 کلیه متقاضیان بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی با نرخ حق بیمه 20% (18% سهم بيمه شده + 2% سهم دولت) به هزینه شخص متقاضی توسط پزشک معتمد سازمان مورد معاینه پزشکی قرار می گیرند و چنانچه از کارافتاده کلی شناخته شوند برابر ضوابط مربوطه صرفاً می توانند در قبال بيمه بازنشستگي و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ حق بيمه 14% (12 % سهم بيمه شده + 2% سهم دولت) و یا بيمه بازنشستگي و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ حق بيمه 16% (14% سهم بيمه شده + 2% سهم دولت) قرار گیرند

 • در اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 03/08/1373 مجلس شورای اسلامی متقاضیان در صورت انتخاب حمایت درمانی سازمان تأمین اجتماعی می‏بایست نسبت به پرداخت 100 درصد حق سرانه درمان مصوب هیأت محترم وزیران برای خود و به تعداد افراد تحت تکفل قانونی در ماه اقدام و متعاقب آن از خدمات درمانی در مراکز ملکی سازمان و همچنین طرف قرارداد بهره‏مند گردند.

 • متقاضی مکلف است در زمان انعقاد قرارداد و یا بعد از آن تعداد افراد تحت تکفل قانونی خود را اعلام و نسبت به پرداخت حق سرانه درمان متعلقه اقدام نماید؛ در غیر این صورت سازمان به محض اطلاع نسبت به مطالبه و وصول حق بیمه سرانه مربوطه حسب مورد از تاریخ انعقاد قرارداد، تولد فرزند و یا تاریخ کفالت والدین به طور یکجا اقدام خواهد نمود.

 • در مواردی که بیمه شده اصلی از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد خود را در زمره بیمه شدگان قرار بدهد مادامی که همسر و یا فرزندان او راساً مشمول مقررات حمایتی خاص و یا قانون تأمین اجتماعی باشند مطالبه و وصول حق بیمه سرانه درمان بابت افراد تحت تکفل بیمه شده (موضوع ماده 58 قانون تامین اجتماعی) موضوعیت نخواهد داشت.

 • استحقاق درمان بیمـه شـدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد تا پایان ماهی انجام می گردد که حق بیمه و حق سرانه درمان متعلقه پرداخت شده باشد.

 • در صورت سوء استفاده از خدمات درمانی توسط بیمه شده و یا اشخاص غیر و یا هر نوع استفاده من غیر حق که سازمان را متحمل ضرر و زیان نماید، به استناد مواد "97 و 105" قانون تأمین اجتماعی با متخلف برخورد خواهد شد.

 • بیمه شده متعهد به پذیرش شرایط و تعییرات بعدی مربوط به برقراری هر یک از تعهدات مورد قرارداد ، میزان آن و همچنین تغییر در نرخ پرداخت حق بیمه ، دستمزد مبنای پرداحت حق بیمه و ....عینًاً به ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

 • با توجه به نرخ پرداخت حق بیمه و تعاریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک بارداری، کمک ازدواج، هزینه سفر، هزینه اقامت، هزینه همراه بیمار، وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) و هزینه کفن و دفن به بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد فاقد وجاهت قانونی است.

 • تاریخ شروع بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد حداکثر از تاریخ انعقاد قرارداد می‌باشد.

 • بیمه شده صاحبان حرف و مشاغل آزاد مکلف است بعد از تاریخ انعقاد قرارداد، حق بیمه مربوطه را به بنا به تمایل خویش به صورت ماهانه و یا چند ماهه پیش پرداخت نماید.

 • بیمه شده می‏بایست از تاریخ انعقاد قرارداد حداکثر ظرف مدت 30 روز نسبت به پرداخت اولین حق بیمه خود اقدام نماید، در غیر این صورت قرارداد منعقده لغو و انعقاد قرارداد مجدد منوط به احراز شرایط مقرر خواهد بود.

 •  بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مکلفند پس از شروع بیمه، حق بیمه کامل هر ماه را حداکثر تا آخرین روز 2 ماه بعد پرداخت نمایند. چنانچه بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه (ابتدای ماهی که حق بیمه متعلقه پرداخت نگردیده است) تا تاریخ پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد گردد موضوع قرارداد منعقده از تاریخ قطع پرداخت حق بیمه ملغی محسوب گردیده و ادامه امر بیمه موکول به تسلیم درخواست مجدد، موافقت سازمان و عقد قرارداد جدید با رعایت سایر شرایط مقررخواهد بود.

 • بیمه شده متعهد می گردد بعد از تاریخ انعقاد قراراد حداکثر ظرف مدت 2 ماه با مراجعه به پزشک معتمد مستقر در مراکز معاین و یا طرف قرارداد که مورد تأئید سازمان تأمین اجتماعی می باشد، نسبت به انجام معاینه پزشکی اقدام نماید. بدیهی است در غیر اینصورت کلیه عواقب و تبعات ناشی از آن به عهده بیمه شده بوده و سازمان تامین اجتماعی از این بابت مسئولیتی نحواهد داشت.

 • کلیه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد در صورت احراز توامان شرایط ذیل از انجام معاینات پزشکی معاف می باشند: ظرف ده سال قبل از تاریخ قرارداد یک سال سابقه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) داشته باشند و ظرف یک سال قبل از تاریخ قرارداد دارای 90 روز سابقه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) باشند.

  - در خصوص آن عده از بیمه شدگانی که برابر مقررات مکلف به انجام معاینات پزشکی می باشند، برگ پرداخت حق بیمه از تاریخ انعقاد قرارداد حداکثر به مدت 2 ماه صادر خواهد شد . بدیهی است پس از انجام معاینه پزشکی امکان صدور برگ پرداخت حق بیمه جهت ماه های آتی میسر خواهد شد.
  - در صورتي‌ كه‌ مشمولين‌ اين‌ آئين‌نامه‌ پس‌ از شروع‌ بيمه‌ به‌ نحوي‌ از انحاء از شمول‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ خارج‌ و يا طبق‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ يا ساير قوانين‌ مربوطه‌ مي‌بايست‌ حق‌ بيمه‌ را خود براساس‌ مقررات‌ ديگري‌ پرداخت‌ نمايند موظفند مراتب‌ را كتباً به‌ آگاهي‌ سازمان‌ برسانند تا نسبت‌ به‌ قطع‌ بيمه‌ آنان‌ اقدام‌ گردد. در صورت‌ عدم‌ اقدام‌ بيمه‌شده‌ در اين‌ زمينه‌ و ادامه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌، حق‌ بيمه‌هاي‌ دريافتي‌ پس‌ از كسر هزينه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ مسترد خواهد شد.

 • در مواردی که اشتغال متقاضی مستلزم دارا بودن پروانه یا مجوز اشتغال خاص صادره از سوی مراجع ذیصلاح مربوطه باشد همانند پزشکان، بازرگانان، مهندسین ساختمان و ... لازم است با توجه به اهمیت موضوع، تصویر مستند شغلی در سامانه بارگذاری گردد.

در صورتیکه می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا با ما در زمینه بیمه مشاوره نمایید می توانید از طریق لینک زیر در پیام رسان ایتا با ما تماس بگیرید. ما پرونده شما را در سریعترین زمان ممکن انجام می دهیم و در پایان کار و به نتیجه رسیدن پرونده با ارزان ترین مبلغ ممکن از شما هزینه دریافت می کنیم. در صورت به نتیجه نرسیدن پولی نمی گیریم. بنابراین با خیال راحت پرونده تان را به ما بسپارید.

پست‌های معروف از این وبلاگ

پرداخت هزینه عینک توسط تامین اجتماعی

پیگیری کد رهگیری مشاغل سخت و زیان آور با استفاده از شماره ملی

بیماری هایی که شامل ازکارافتادگی می شود؟

حقوق ازکارافتادگی 1400

حقوق بازنشستگی بیمه روستاییان و عشایر چقدر است ؟

هدیه تولد نوزاد تامین اجتماعی در سال 1400

پیگیری اینترنتی ازکارافتادگی در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی

پایه حقوق وزارت کار برای دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا در سال 1401 چقدر است ؟

محاسبه دیه قطع بند انگشت به نرخ سال 1400

مبلغ کمک هزینه عینک در سال 1401

دسته بندی موضوعات

نمایش بیشتر