سنوات برای افرادیکه ازکارافتاده کلی می شوند چگونه محاسبه می شود؟

 سلام ! سنوات ازکارافتادگی پرسیدم ؟ باید ازکارافتادگی شغلی باشد. برای من بر اثر بیماری بوده است ؟ آیا راه داره بگیرم یا نه ؟

طبق ماده 32 قانون کار "اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (‌بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه‌ آخرین حقوق به وی پرداخت نماید."

جدیدتر قدیمی تر