دیه شکستگی دنده محیط بر قلب چند درصد است؟

 حسام جوادزاده : محاسبه مبلغ دیه ! سلام ! می خواستم ببینم دیه تصادف من چقدر میشه؟

1.     شکستگی خلفی دنده دوم راست

2.     شکستگی زائده خاری مهره های t7,t8,t9,t10

3.     .fix زوائد عرضی چپ مهره

4.      l2,l3,l4 4ط fix مشکوک در کورتکس خلفی فمور دیده می شود

5.     کاهش لوردز گردنی

6.     دو بخیه پشت سر ، دو بخیه ساق پا

7.     کبودی پشت ران پا، کبودی کتف و کمر با وسعت زیاد و کبودی دو آرنج و ترومای لاله گوش سمت چپ همراه با سه ماه طول درمان ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     اگر محیط به قلب باشد 2.5 درصد دیه دارد معادل 5 میلیون و 775 هزار تومان و اگر محیط به قلب نباشد 1 درصد دیه دارد معادل 2 میلیون و 310 هزار تومان

2.     10 درصد دیه کامل معادل 23 میلیون و 100 هزار تومان

3.     ارش دارد و در معاینه نهایی مشخص می شود .

4.     احتمالا 8 درصد دیه کامل معادل 18 میلیون و 480 هزار تومان

5.     ارش دارد و در معاینه مجدد مشخص می شود .

6.     بستگی به عمق زخم دارد . با توجه به بخیه نمی توان گفت .

7.     بابت کبودی ها 1.15 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 656 هزار تومان . بابت ترومای لاله گوش ارش دارد . 

نظرات