شکایت بابت عیدی و سنوات از سرای محله شهرداری

 سمیرا : نه سال در سرای محله شهرداری بدون بیمه و سنوات مشغول بکار بودم . در حال حاضر با حکم قضایی بسته شد. امکان دایر نمودن بیمه های گذشته و گرفتن سنوات وجود دارد ؟  می توانید به اداره کار بابت بیمه ، سنوات و عیدی شکایت کنید . اگر به هر دلیلی اداره کار در این زمینه رای صادر ننمود می توانید به اداره کار شکایت کنید . 

نظرات