انتقال سابقه بیمه سربازی به تامین اجتماعی

 علی کاظمی پور : سلام من مدت 5 سال بیمه تامین اجتماعی بودم و الان سربازم و بیمه نیروهای مسلح هستم . آیا می توانم این دوسال بیمه سربازی را به سابقه بیمه تامین اجتماعی اضافه کنم ؟ برای این کار باید چه اقداماتی انجام دهم ؟ باید بگذارید خدمتتان تمام شود . بعد از خدمت وقتی دوباره بیمه پرداز تامین اجتماعی شدید درخواست دهید تا دوران سربازی جزء سوابق بیمه ای تان شود . باید 7 درصد حق بیمه را پرداخت نمایید .

نظرات