آیا معافیت حق بیمه شامل کارفرما نیز می شود؟

 مرتضی رضایی : در کارگاههایی که زیر 5 نفر کارگر دارند و  جزء مشاغل معافیت سهم کارفرما می شوند ، اگر خود کارفرما در کارگاه شاغل باشد آیا معافیتی شامل خود شخص بابت حق بیمه تعلق می گیرد ؟ نه شامل نمی شود . فقط به کارگران غیرکارفرما تعلق می گیرد . 

نظرات