بیمه اختیاری بهتر است یا بیمه مشاغل آزاد ؟

 رویاپرداز : برای فردی که پنجاه و یک ساله است و تا به حال تحت پوشش هیچ بیمه ای نبوده است ، بهترین گزینه چیست که هم بتوان از دفترچه درمانی و هم حقوق بازنشستگی بهرمند شد ؟ بهتر است خودتان را بیمه خویش فرمای تامین اجتماعی کنید . اگر متاهل هستید بیمه اختیاری کنید و گرنه بیمه حرف و مشاغل آزاد 18 درصد انجام دهید . 

نظرات