دیه آسیب به نسوج چند درصد است؟

 عدالت طلب : خواهشمند است میزان دیه نظریه پزشکی قانونی زیر را محاسبه نمایید ؟

1.     ارش آسیب نسج 16 درصد دیه کامل معادل 36 میلیون و 960 هزار تومان

2.     ارش کوفتگی کلیه راست 0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 155 هزار تومان پ

3.     ارش تجمع خون در فضای صفاق 2 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 620 هزار تومان

4.     ارش آسیب جدار شکم 4 درصد دیه کامل معادل 9 میلیون و 240 هزار تومان

5.     ارش ضعف اندام تحتانی راست و چپ جمعا 40 درصد دیه کامل معادل 92 میلیون و 400 هزار تومان

6.     ارش شکستگی تعیین نشده است .

نظرات