آیا لیست بیمه در اداره کار مدرک محسوب می شود؟

 امیرعلی : مدت 3.5 سال در شرکتی مشغول بکار بودم بدون قرارداد کتبی ولی بیمه شده و سوابق موجود است .  در صورت پایان کار و دریافت نکردن سنوات و بن کارگری و سایر مزایا می توان شکایتی تنظیم کرد ونتیجه ای گرفت ؟ قطعا می توانید . کارکردتان با توجه به لیست بیمه تان ثابت می شود و آنگاه هیات تشخیص از کارفرما مدارکی مبنی بر پرداخت سنوات و بن کارگری می خواهد . 

نظرات