دیه شکستگی درشت نی و نازک نی چند درصد است؟

 علی : سلام  ! ارش شکستگی نازک نی و ترک خوردگی درشت نی و شکستگی انگشت کوچک دست چپ بر اساس دیه کامل یک انسان در سال 96 چند می شود ؟  

·         شکستگی نازک نی 8 درصد دیه دارد معادل 16 میلیون و 800 هزار تومان .

·         ترک خوردگی درشت نی 13.33 درصد دیه دارد معادل 27 میلیون و 993 هزار تومان .

·         شکستگی انگشت کوچک دست چپ 1.6 درصد دیه کامل دارد معادل 3 میلیون و 360 هزار تومان

·         هر درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 100 هزار تومان می شود .

نظرات