تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی

 علیرضا موسی پور : با سلام و خدا قوت ! اگر کارگری بیمه تامین اجتماعی نداشته باشد و کارفرما فقط بیمه مسئولیت انجام داده باشد و برای کارگر نقص عضو یا فوتی صورت گیرد ، آیا بند تامین اجتماعی خسارت یا زیان وارده را خواهد داد یا خیر ؟!؟ کدام شرکت بیمه این تبصره1 ماده 66 تامین اجتماعی را پرداخت خواهد کرد ؟ به هر دو سوال خواهشاپاسخ دهید . ممنونم ؟

·         تامین اجتماعی هیچ مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت .

·         شرکت بیمه در صورتیکه این پوشش توسط کارفرما خریده شده باشد ، این مبلغ را به کارفرما می دهد در صورتیکه تامین اجتماعی طبق ماده 66 ، غرامت ازکارافتادگی بیمه شده را از کارفرما بگیرد .

نظرات