نحوه پرداخت عیدی در نیروهای مسلح

 مهدی عبدلی : اگر در نیروهای مسلح بصورت قراردادی روزمزد فسخ قرارداد کرده باشیم ، کارفرما می تواند پرداخت های غیر حقوقی را بعنوان پاداش کار یا همان عیدی کارکنان پایان سال منظور کند ؟ البته از ما به اجبار امضا گرفته اند آیا این کار قانونی است ؟ نه چنین کاری قانونی نیست . شما حق شکایت دارید . 

نظرات