انتقال بیمه قالیبافی به استانی دیگر

 beh : با تشکر بابت پاسخ ها ! آیا می شود بیمه قالیبافی را به شهر دیگر انتقال داد تا قطع نشود . می خواهیم از اراک به تهران مهاجرت کنیم تکلیف چیست ؟ خیلی باید در مورد بیمه قالیبافی دقت کنید . اول اینکه با شعبه مقصد ابتدا در این مورد صحبت کرده و حتما مجوز بگیرید . دوما حق بیمه هایتان را هموراه سر وقت پرداخت کنید . سوم اینکه موضوع را به شعبه مبدا اطلاع داده و چاره جویی کنید . بارها پیش آمده است که به علت این انتقال ها ، بیمه قالیبافی قطع شده است و دیگر هم وصل نشده است . 

نظرات