دیه پارگی رباط صلیبی چند درصد است ؟

 سلام ! خسته نباشید و شبتان خوش ! بی زحمت میشه لطف کنین و میزان تقریبی دیه رو فرمایش کنید ؟

1.     بابت جرح حارصه قدام سر 1 درصد دیه معادل 2 میلیون و 310 هزار تومان

2.     بابت جرح حارصه مچ دست راست 0.5 درصد دیه معادل 1 میلیون و 155 هزار تومان

3.     بابت جرح حارصه قدام دست چپ 0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 155 هزار تومان

4.     بابت کبودی زانوی راست 0.15 درصد دیه کامل معادل 346 هزار و 500 تومان

5.     بابت جرح حارصه زانوی راست معادل 0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 155 هزار تومان

6.     بابت کبودی قدام شانه راست 0.15 درصد دیه کامل معادل 346 هزار و 500 تومان

7.     بابت کشیدگی رباط روتارکاف ارش دارد و پس از خاتمه درمان مشخص می شود .

8.     بابت پارگی پارشیل مینسک داخلی ! در صورتی که کامل پاره شده بود 8 درصد دیه تعلق می گرفت ولی با این وضعیت بستگی به میزان پارگی کم می شود .

9.     بابت پارگی رباط صلیبی در صورتیکه کامل باشد 8 درصد دیه تعلق می گیرد ولی با این وضعیت بستگی به میزان پارگی کم می شود . 

نظرات