کسر سهم حق بیمه کارگر توسط کارفرما

 جوادی محمد : اگر در بازنشستگی صنایع و نوسازی ، کارگر و کارفرما توافق کنند که 50 درصد سهم دولت را کارفرما پرداخت نماید و مبلغ پرداخت شده بعداً از سنوات کارگر حین تسویه حساب کسر گردد ، کارفرما می تواند نسبت به کسر مبلغ مذکور اقدام کند ؟ یا نه ؟ ممون می شوم پاسخ و راهنمایی فرمائید ؟ مبلغ نباید از حقوق و مزایای کارگر مانند سنوات کم شود . کارفرما حق چنین کاری را ندارد و کارگر می تواند در محاکم کار در این زمینه شکایت کند . 

نظرات