بیمه هیات مدیره شرکت

 محمد حسینی : آیا می توان اعضای هیئت مدیره را در کارگاه بیمه کنیم ؟ اگر سهام نداشته باشند و کار مشخصی داشته باشند و حقوق بگیرند می توانید بیمه اجباری شان کنید .

نظرات