دیه ترک استخوان

 change : سلام ! من از ناحیه زانوی پایم ترک برداشته است ! داخل و الان گچ و رباط یکی کشیده شده و یکی از رباط های زانویم پارگی خفیف دارد ؟ فکر می کنید چقدر بهم دیه تعلق می گیرد ؟! و این ران  چپم ؟

·         بابت ترک برداشتن پا 6.4 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 14 میلیون و 784 هزار تومان

·         پارگی خفیف رباط اگر صیلیبی باشد 4 درصد ارش دارد و اگر جانبی باشد حدود 2 درصد ارش دارد . هر درصد ارش هم 2 میلیون و 310 هزار تومان می شود . 

نظرات