بازنشستگی در 60 سالگی

 مهدی : سلام ! 60 سال سن دارم و 14 سال بیمه پرداخت کرده ام . آیا می توانم 6 سال باقیمانده را یکجا پرداخت کنم تا حقوق کامل داشته باشم ؟ نه نمی توانید . یا با همین 14 سال بازنشسته شوید یا 6 سال دیگر را باید بیمه پرداخت کنید و نمی توانید یکدفعه پرداخت نمایید.

نظرات