مدت زمان شکایت از کارفرما

 ف ر : سلام ! ظرف چه مدت بعد از ترک کار ،شکایت از کارفرما قابل رسیدگی می باشد و اولین اقدام از کجا باید شروع کرد ؟با تشکر ؟ زمان خاصی نداردولی بهتر است زودتر این کار را انجام دهید . اولین اقدام باید به اداره کار منطقه بروید و فرم شکایت را پر کنید.

جدیدتر قدیمی تر