افزایش بیمه بیکاری در سال جدید

 زیبایی : سلام ! آیا بیمه بیکاری سال 98 حقوقش بیشتر می شود ! ممنون؟ اگر کمتر از حداقل قانون کار باشد بیشتر می شود . حداقل 36 درصد افزایش می یابد.

جدیدتر قدیمی تر