ازکارافتادگی به علت دیسک کمر

 حسینی : سلام ! من دوسال و نیم در شرکت تولید آسانسور کار می کنم و الان حدود پنج ماه فهمیدم دیسک کمر دارم و به سختی مشغول کار هستم . آیا می توانیم از کار فرما شکایت کنم و از کار افتادگی بگیرم ؟ بابت دیسک کمر می توانید بابت دیه شکایت کنید ولی کارفرما در صورتی موظف به پرداخت دیه می شود که در این زمینه نقص داشته باشد یعنی ضوابط ایمنی را رعایت نکرده باشد . در مورد ازکارافتادگی بابت دیسک کمر ، کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی ازکارافتادگی نمی دهد.

نظرات