افت قیمت به علت تعویض درب

سعید قاسمی : سلام می خواستم ببینم درب سمت راننده تعویض شود چقدر از قیمت می آید پایین ! ماشین رانا هستش مدل ١١/٩٧ ؟ 5 درصد قیمت ماشین افت می کند . قیمت قبل از تصادف .

جدیدتر قدیمی تر