بازرسی تامین اجتماعی

 کامرانی : شرکت ما 80 کارگر دارد  و 15 کارگر  از جمله من نیز جدیدا اضافه شده است و هیچکدام از افراد جدید بیمه نشده اند.  بازرسی هم از کارگاه انجام نشده است .چه کار کنم که مشکل بیمه مان حل شود ؟ بهتر است به بازرسی بیمه مراجعه کنید و موضوع را بگوئید . البته آنها نام و نام خانوادگی شما را یادداشت می کنند ولی معمولا به کارفرما نمی گویند و از محل کار شما بازرسی می کنند.

جدیدتر قدیمی تر