سابقه بیمه ایام تعلیق

 حسن مهربانی : آیا تعلیق از کار جز سوایق بیمه محسوب می شود یا نه ؟ در صورتیکه از اداره کار رای بازگشت به کار بگیرید با پرداخت حق بیمه توسط کارفرما جزء سوابق شما محسوب می شود.

نظرات