زمان پرداخت بیمه بیکاری

 حسن دالایی : بیمه بیکاری اردیبهشت ماه در چه زمانی واریز می شود ؟ بیمه بیکاری معمولا در فاصله بین 15 تا 20 هر ماه پرداخت می شود . از زمان مدیریت عاملی جناب زدا در تامین اجتماعی نیز نظم خوبی به پرداخت ها داده شده است .

جدیدتر قدیمی تر