محاسبه آنلاین دیه

 محمد بساطی : سلام من تصادف کردم و اینها را برایم زدند :

1.     ارش نیم درصد بابت آسیب نسوج کمر

2.     ارش سه دهم دیه کامل بابت تورم سطح مخاطی لب تحتانی

3.     ارش چهار درصدبابت ضربه مینیسک

4.     دو درصد بابت دامیه لب تحتانی

5.     دو درصد بابت جراحت بخیه شده چانه

6.     یک درصد بابت جراحت حارصه فک تحتانی

7.     یک و نیم درصد بابت حارصه دست و پا

8.     یک و نیم هزارم بابت کبودی زانو

9.     یک درصد بابت آثار بجامانده و جوشگاه ایجاد شده در چانه ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     0.5 درصد دیه معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

2.     0.3 درصد دیه معادل 810 هزار تومان

3.     4 درصد دیه معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان

4.     دو درصد دیه معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

5.     دو درصد دیه معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

6.     یک درصد دیه معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

7.     1.5 درصد دیه معادل 4 میلیون و 500 هزار تومان

8.     0.15 درصد دیه معادل 405 هزار تومان

9.     یک درصد دیه معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

جدیدتر قدیمی تر