حق بیمه عضو هیات مدیره

 محمد زنده دل : اینجانب برای مدت چند سال در شرکتی کار کرده ام و شرکت در چند سال اول کار ، برایم بیمه رد نکرده است و چون در این مدت جزء  هیئت مدیره شرکت بودم شرکت اجباری به این کار نداشته است. البته شرکت در سالهای اول اصلا لیست بیمه رد نمی کرد و با شروع رد کردن لیست بیمه ، اسم من نیز جزء لیست قرار گرفت .

هیچ مدرک دریافت و پرداختی برای حقوق ندارم . تنها مدرک من آگهی روزنامه رسمی تاسیس شرکت و خروج من از شرکت است . اکنون چگونه می توانم بیمه سالهای گذشته را بپردازم و آن سالها را به سوابق بیمه اضافه کنم . ضمنا شرکت چند سال پس از تاسیس کد کارگاهی گرفت و دو سال پس از گرفتن کد کارگاهی اقدام به رد کردن لیست بیمه کرد . آیا می توانم سوابق قبل از دریافت کد کارگاهی را نیز به سوابقم اضافه کنم ؟  کار بسیار سختی است چون تامین اجتماعی به این راحتی قبول نمی کند . اگر کارمند عادی بودید احتمال بسیار زیاد می توانستید . باید مدارک دریافت حقوق و البته شغل مشخصی که داشته اید را به شعبه بیمه اعلام کنید . چون عضو هیات مدیره هستید نمی توانید به اداره کار شکایت کنید . تامین اجتماعی به این راحتی قبول نمی کند . باید از محل کار بازرسی کنند و دفاتر قانونی شما را بررسی کنند و اگر تائید کنند دریافت حق بیمه شما را می پذیرند . ضمنا نباید سهامدار باشید .

جدیدتر قدیمی تر