عدم توانائی پرداخت حقوق توسط کارفرما

 محمدی : قرارداد کارگرهایم تا تابستان است و با حقوق های سال 98 توانایی پرداخت حقوق و مزایای آنها را ندارم . چه کار کنم  تا مشمول جریمه های اداره کار یا تامین اجتماعی نشوم ؟ هر کاری کنید می شوید . اگر خدای ناکرده اخراجشان کنید می توانند شکایت کنند و چند ماهی حق السعی بگیرند . بهتر است بیمه شان را پرداخت کنید تا بتوانند بیمه بیکاری شان را بگیرند و تا پایان قرارداد نگهشان دارید . وضعیت اقتصادی کارفرماها را درک می کنم اما این بهترین کار است .

نظرات