دیه پارگی دیسک کمر

 محمد حسین محمدی : من بیست و سوم اسفند با خودرو متعلق به کارفرما به رانندگی سرپرست کارگاه به محل کار می رفتم که در محوطه یا همون‌ جاده معدن خوردو چپ کرد و من دیسک کمرم پاره شد . مهره ال چهار و ال پنچ و شکستگی مهره که مورد عمل جراحی قرار گرفتم . پزشکی قانونی چند درصد ارش یا دیه برای من در نظر می گیرد ؟

1.     بابت شکستگی مهره ها 10 درصد دیه تعیین می شود معادل 27 میلیون تومان .

2.     بابت پارگی دیسک کمر نیز معمولا 10 درصد دیه در نظر گرفته می شود معادل 27 میلیون تومان.

نظرات