دیه خراشیدگی زانو

 یاسر رازی :

1.     کبودی خلف سمت راست پایین تنه

2.      دو ناحیه خراشیدگی در حد حارصه پهلوی چپ و خلف پایین تنه

3.     خراشیدگی حارصه زانوی چپ

4.     خراشیدگی درحد حارصه خلف تنه در قسمت میانی

5.     آسیب بافت نرم شان ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان

2.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

3.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

4.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

5.     معمولا 0.5 درصد دیه کامل

جدیدتر قدیمی تر