دیه خرد شدن استخوان ها

 رضا : شکستگی چند قطعه ای (کوبیدن) در ناحیه ثلث فوقانی استخوان نازک نی ساق راست شکستگی استخوان درشت نی ساق راست در ناحیه قوزک که ضمن انجام عمل جراحی با ابزار ارتوپدی تبعه و گچ گیری شده مشهود است همچنان پزشک قانونی گفته 2 درصد نقض عضو به شما می زنم . دیه نقص عضو چند است ؟

1.     بابت کوبیده شدن استخوان نازک نی 13.33 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 35 میلیون و 991 هزار تومان به نرخ دیه سال 98

2.     بابت شکستگی استخوان درشت نی 8 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

3.     بابت نقص عضو 2 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

نظرات