دیه پارگی رباط های قدامی و خلفی

 صابر رضایی : با سلام بنده در طی تصادفی آسیب دیدم و جواب نامه پزشکی قانونی برای دادگاه اینجور آمده است :

1.     کبودی انگشت اول دست چپ

2.     جرح حارصه و کبودی بند اول انگشت اول دست چپ

3.     خردشدگی بند اول انگشت اول دست چپ

4.     جرح حارصه خلف دست راست

5.     کبودی ران

6.     کبودی ربع خلف ران و ساق چپ

7.     تجمع خون هماتوم ساق پا چپ

8.     شکستگی سر استخوان نازک نی چپ

9.     پارگی رباط های صلیبی قدامی و خلفی با توجه به این موارد چه درصدی برام در نظر می گیرند و چطور می توانم به این رای اعتراض بزنم چون آسیب مینیسک و رباط جانبی که پاره شده ننوشتند برایم .مراجعه بعدی هم ۴ ماه زده برایم .ممنون از پاسخ شما ؟

اگر در مراجعه نهایی برایتان ننوشتند باید از قاضی حکم بگیرید و دوباره به پزشکی قانونی مراجعه کنید :

1.     0.03 درصد دیه کامل معادل 81 هزار تومان

2.     0.02 درصد دیه کامل معادل 54 هزار تومان

3.     0.88 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 376 هزار تومان

4.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

5.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان

6.     0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان

7.     ارش دارد . احتمالا 1 درصد دیه کامل

8.     8 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

9.     اگر کامل باشد 16 درصد دیه کامل معادل 43 میلیون و 200 هزار تومان

نظرات