ازکارافتادگی به علت PTSD

 ساسان کاظمی :

1.     برای PTSD دیه چگونه محاسبه می شود و چه نکاتی بیشتر مد نظر قرار می گیرد ؟

2.     آیا در PTSD که ناشی حادثه شغلی است از کارافتادگی هم تعلق می گیرد و نحوه محاسبه لطفا

3.     در حادثه ناشی از کار می توان بصورت قانونی محل یا نوع کار را در یک شرکت دولتی تغییر داد،چون بازگشت به همان کار و محل قبلی واقعا یک کابوسه ؟

پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است :

1.     ارش تعیین می شود توسط پزشک معتمد . پرونده بیمارستانی و داروهای مصرفی مورد بررسی قرار می گیرد.

2.     می توانید درخواست ازکارافتادگی دهید ولی بابت این موضوع بعید است ازکارافتاده جزئی یا کلی تعلق گیرد.

3.     نه نمی توان . بهتر است درخواست کار سبک دهید تا در صورت موافقت برای چند ماه یا دائمی بتوانید شغل تان را عوض کنید.

نظرات