محاسبه دیه کما

 پویا ملکی : مقدار دیه ۴۸ روز کما چقدر است  ؟ معمولا بابت کما دیه ای تعلق نمی گیرد . حادثه منجر به کما دیه دارد .

نظرات