هزینه عمل بیمارستان خصوصی با بیمه تامین اجتماعی

 حمید دهقانی : سلام چشم چپم رادربیمارستان خصوصی عمل رینگ قرنیه انجام داده ام . آیا بیمه با ارائه مدارک عمل بخشی از هزینه را پرداخت می کند و چند درصد را پرداخت می کند باتشکر ؟  اگر با تامین اجتماعی قرارداد داشته باشد پرداخت می کند وگرنه پرداخت نمی کند .

نظرات