اعتراض رای به دیوان عدالت اداری

 فاطمه : با سلام و تشکر از راهنمایی شما. اداره کار گفتند اگر دیوان عدالت اداری به حکم اعتراض کنم سنوات را برای من قبول نمی کنند در صورتی که اداره کار سنوات را به من داد. نه ماه سابقه کار دارم . ایا درست گفته اند ؟ شما می توانید بابت قسمتی از رای اعتراض کنید و نه همه رای ! اگر در رای اداره کار پرداخت سنوات ذکر شده است می توانید به آن قسمت رای اعتراض نکنید.

نظرات