دیه استخوان ساکروم

 علی مولایی  : درود ! وقت بخیر ! خواستم ببینم دیه این صدمات چند درصد می شود ؟ ارش از پزشکی قانونی ابلاغ شده است .ممنون از راهنمایی :

1.     شکستگی استخوان ران راست درحد مطلوب التیام یافته با توجه به جراحی ارشی به میزان ۴.۵ درصد دیه کامل

2.     شکستگی استخوان کف پای پنجم دست راست که التیام یافته ارشی به میزان ۲ درصد دیه کامل

3.     شکستگی استخوان خاجی ساکروم که التیام یافته ارشی به میزان ۸ درصد

4.     شکستگی زائده عرضی مهره ی پنجم کمری( تبصره ماده ۶۴۷ق.م.ا)

5.     ارش خونریزی فضای جنبی سمت راست که با استفاده تعبیه لوله سینه ای تحت درمان قرار گرفت ۲ درصد دیه کامل

6.      ارش کوفتگی ریوی سمت چپ و راست در مجموع نیم درصد ۵% دیه کامل

7.     ارش پارگی سطح کبدی که التیام یافته نیم درصد ۵% دیه کامل

8.     ارش عفونت ریوی که التیام یافته یک و نیم۱/۵ درصد دیه کامل

9.     ارش تعبیه لوله هوایی در قدام گرام(تراگستومی)به میزان ۲ دصد دیه کامل.تشکر از راهنمایی ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     4.5 درصد دیه کامل معادل 12 میلیون و 150 هزار تومان

2.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

3.     8 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

4.     10 درصد دیه کامل معادل 27 میلیون تومان

5.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

6.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

7.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

8.     1.5 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 50 هزار تومان

9.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

نظرات