آیا بیمه بیکاری جزء سوابق بیمه محسوب می شود ؟

 شایان پرچم : اینجانب خانمی 41 ساله و پرستار می باشم.  هشت سال سابقه بیمه تامین اجتماعی در یک مرکز درمانی داشتم که بمدت 1 سال است ورشکست شده و بنده ازبیمه بیکاری استفاده می نمایم . باتوجه به اینکه بیمه بیکاری جزء سختی کارمحسوب نمی شود آیا بیمه بیکاری جزء سوابق بیمه ای من حساب می شود ؟ و اگر بعد از اتمام بیمه بیکاری مشغول بکارشوم  این 18ماه وقفه در کار محسوب نمی شود ؟   این دوره باعث از بین رفتن توالی مشاغل سخت و زیان آور شما نمی شود ولی به صورت عادی حساب می شود . یعنی کمی دیرتر بازنشسته می شوید .

نظرات