آیا بیمه مدیرعامل دچار مشکل می شود ؟

 وحید فنایی : در شرکتی به عنوان کارگر مشغول کار هستم و برایم بیمه رد می شود . همزمان در شرکت خصوصی دیگری به عنوان مدیر عامل می باشم و هیچ حق الزحمه ای دریافت نمی کنم بیمه هم نیز رد نمی شود .آیا در هنگام بازنشستگی مشکلی با تامین اجتماعی پیدا نمی کنم ؟ آیا بیمه ای که از طرف شرکت به عنوان کارگر برایم رد می شود مورد پذیرش برای بازنشستگی می باشد ؟ اگر بیمه از شرکت دوم برایتان رد نمی شود مشکل خاصی نخواهد داشت . البته اگر سهامدار باشید ممکن است ایراد گرفته شود که باید حق بیمه اختیاری یا کارفرمایی پرداخت می کردید . این ایراد وقتی گرفته می شوید که حق بیمه تان در سال های بیمه پردازی در محل کار از نرم معمولا خارج شوید . ولی در مجموع فکر می کنم که مشکل خاصی پیش نمی آید.

نظرات