ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری

 سلام بیمه اجتماعی جواب نمیده میگوید حکم اجرا بزنی ابلاغیه برای ما بیاید. حکم اجرا زدم در مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰تعیین تکلیف کردند. شرمنده شما هستم. من چکار کنم فقط خدای بزرگ دارم. راهنمایی کنی در راه خدا که به نتیجه برسم؟ 

حکم اجراییه طبق ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری به شعبه بیمه ارسال می شود. شما فقط از طریق شعبه پیگیری کنید.


نظرات