درخواست ازکارافتادگی براساس بخشنامه 19.1

 بیمه شده تامین اجتماعی ام. سابقه بیمه ام از سال ۷۷ شروع تا ۷۹ و ضمنا از 79 تا ۹۴  فاصله دادم .دوباره از ۹۴ شروع  تا ۱۴۰۰  با سختی کار و از فروردین ۱۴۰۱ قطع شده بعلت بیماری. درخواست ازکارافتادگی دارم ؟ 

بهتر بود بیمه تان را ادامه می دادید. با این شرایط فقط برای بخشنامه 19.1 می توانید اقدام نمایید که خیلی به ضررتان است. بهتر است بیمه پردازی تان را ادامه دهید ضمناً ما در خدمتتان هستیم و می‌توانیم برایتان از کار افتادگی بگیریم ولی با این شرایط باید حتماً بیمه پردازی تان را ادامه دهید.


نظرات