درخواست ازکارافتادگی به علت پمفیگوس ولگاریس

 سلام! برای پمفیگوس ولگاریس از کار افتادگی میدهند؟ خیلی دیر جواب میدین؟ تماس همینطور؟

به احتمال بسیار زیاد از کار افتادگی تعلق می‌گیرد.  بستگی به سابقه بیمه پردازی هم دارد.


نظرات